Episodes
Detailed
Compact
Art
Reverse
July 4, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 30, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 28, 2019
Lesson Video Download Video
June 28, 2019
Lesson Video Download Video
June 28, 2019
Lesson Video Download Video
June 27, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- ----Formal ---- Tôi là người Anh. Tôi đến từ nước Anh. Chúng tôi là người Mỹ. Anh ấy đến từ Việt Nam. ----Formal English---- I'm British. I come from the U.K. We are American. He comes from Vietnam. --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 20, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 17, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- ----Formal Vietnamese---- CÁC HÀNH TINH Trái Đất là một hành tinh. Một hành tinh là một vật thể lớn di chuyển quanh một ngôi sao. Trái Đất di chuyển quanh mặt trời. Mặt trời là một ngôi sao lớn. Bảy hành tinh khác cũng di chuyển quanh mặt trời. Hãy học về các hành tinh! Sao Thủy gần mặt trời nhất. Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất. Nó trông giống mặt trăng. Sao Kim là hành tinh sau Sao Thủy. Bạn có thể nhìn thấy Sao Kim vào những đêm quang mây. Đó là một hành tinh rất sáng. Trái Đất là hành tinh sau Sao Kim. Trái Đất là hành tinh duy nhất chúng ta biết có sự sống. Sao Hỏa là hành tinh sau Trái Đất. Sao Hỏa là một hành tinh đỏ. Màu của nó là từ đá. Sao Mộc là hành tinh sau Sao Hỏa. Nó là hành tinh lớn nhất. Những vệt trên Sao Mộc được hình thành do những cơn gió mạnh. Sao Thổ là hành tinh sau sao Mộc. Sao Thổ có những vòng tròn đẹp. Các vòng tròn này được hình thành từ đá và băng. Sao Thiên Vương là hành tinh sau Sao Thổ Sao Thiên Vương màu xanh biển và xanh lá. Màu của nó là từ khí. Sao Hải Vương màu xanh và rất sáng. Sao Hải Vương là hành tinh xa mặt trời nhất. Mất mười hai năm để tàu vũ trụ đến đó! ----Formal English---- THE PLANETS Earth is a planet. A planet is a huge object that travels around a star. Earth travels around the sun. The sun is a big star. Seven other planets also travel around the sun. Let's learn about them! Mercury is closest to the sun. Mercury is the smallest planet. It looks like the moon. Venus is the planet after Mercury. You can see Venus on clear nights. Ιt is a very bright planet. Earth is the planet after Venus. Earth is the only planet we know of with life. Mars is the planet after Earth. Mars is a red planet. The color comes from rocks. Jupiter is the planet after Mars. It is the biggest planet. Jupiter's stripes are made by strong winds. Saturn is the planet after Jupiter. Saturn has beautiful rings. The rings are made of rocks and ice. Uranus is the planet after Saturn. Uranus is blue-green in color. The color comes from a gas. Neptune is blue and very bright. Neptune is the farthest planet from the sun. It took this spaceship twelve years to get there! --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 16, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 13, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 10, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 6, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 3, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- ----Formal Vietnamese---- LÀM BÁNH Bạn có muốn làm một ít bánh ngon không? Để người lớn mở lò. Lấy một ít bơ ra khỏi tủ lạnh. Cho một ít bột vào bát. Thêm một ít muối nở vào bát. Trộn tất cả với nhau. Cho một ít đường vào một bát khác. Thêm một ít bơ mềm vào bát. Trộn đường và bơ với nhau. Thêm hai quả trứng và một ít vanila. Trộn tất cả với nhau. Sau đó thêm tất cả từ bát thứ nhất. Thêm một ít vụn sô cô la. Trộn tất cả với nhau. Dùng thìa nhỏ tạo ra các viên bột. Cho các viên bột vào giấy làm bánh. Để người lớn cho bánh vào lò. Nướng bánh đến khi bánh vàng. Để người lớn lấy bánh ra khỏi lò. Để bánh nguội. Sau đó ăn bánh! Ngon! ----Formal English---- MAKING COOKIES Do you want to make some yummy cookies? Have an adult turn on the oven. Take some butter out of the fridge. Put some flour in a bowl. Add some baking soda to the bowl. Mix everything together. Put some sugar in a different bowl. Add some soft butter to the bowl. Mix the sugar and butter together. Add two eggs and some vanilla. Mix everything together. Then add everything from the first bowl. Add some chocolate chips. Mix everything together. Make balls of dough with a small spoon. Put the balls of dough on a cookie sheet. Have an adult put the cookies in the oven. Bake the cookies until they are golden. Have an adult take the cookies out of the oven. Let the cookies cool. Then eat some cookies! Yummy! --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
June 2, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
May 30, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- ----Formal ---- Phát: Chán như con gián! Tuấn: Đời không như là mơ, tình không như là thơ. Ngân: Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao! Chi: Ra đây làm vài cốc bia là lại vui ngay. Lý: Đi đâu đấy giải khuây đi. ----Formal English---- Phát : Bored as cockroaches! Tuấn : Life is not like a dream, and love is not like a poem. Ngân : How wonderful life is, how wonderful love is! Chi : Come here and get some beer. You'll be cheerful in no time. Lý : Go somewhere and relax. --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
May 27, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
May 26, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
May 23, 2019
Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources! -------Lesson Dialog------- ----Formal ---- đồng mười ngàn (nghìn) năm ngàn (nghìn) bảy ngàn (nghìn) ----Formal English---- Dong, the Vietnamese currency 10,000 5,000 7,000 --------------------------- Learn Vietnamese with VietnamesePod101! Don't forget to stop by VietnamesePod101.com for more great Vietnamese Language Learning Resources!
May 15, 2019
ALL of your Vietnamese lessons on the go. For the iPhone, iPad and Android.
January 17, 2018
ALL of your Vietnamese lessons on the go. For the iPhone, iPad and Android.
November 2, 2017
Start learning with your Free Lifetime Account at VietnamesePod101.com
September 25, 2017
Watch the video to learn how to get them.
July 18, 2017
Unlock our Complete Language Learning System & Get Up to 29% OFF.
April 3, 2017
Here are your FREE language lessons, PDF cheat sheets and bonuses for March, 2017
February 28, 2017
Here are your FREE language lessons, PDF cheat sheets and bonuses for February, 2017
May 30, 2016
Start learning with your Free Lifetime Account at VietnamesePod101.com
May 5, 2016
FREE App! Download the Daily Dose of Vietnamese for the iPhone, iPad & Android.
January 1, 2016
Get a Real Teacher with Premium PLUS at VietnamesePod101.com and Learn 1-on-1.
April 15, 2015
Unlock these 6 learning features! Sign up for your Free Lifetime Account at VietnamesePod101.com.
November 12, 2014
Get ALL of these Video Lessons at VietnamesePod101.com! Sign up for a Free Lifetime Account!
November 11, 2014
Unlock Hundreds of Lessons at VietnamesePod101.com!
November 10, 2014
You'll find Lesson #4 at VietnamesePod101.com! Sign up for a Free Lifetime Account today!
November 10, 2014
Understand this lesson completely with PDF Lesson Notes. Visit VietnamesePod101.com!
November 10, 2014
Get the Free Vietnamese Word of the Day delivered to your inbox at VietnamesePod101.com....
November 9, 2014
Download our FREE App & Learn Vietnamese on the go at VietnamesePod101.com
November 9, 2014
We'll correct your Vietnamese! Leave us a comment on this lesson at VietnamesePod101.com!
November 9, 2014
Want to get ALL of our lessons on the go? Download our FREE App at VietnamesePod101.com
November 8, 2014
You'll find Lesson #4 at VietnamesePod101.com! Sign up for a Free Lifetime Account today!
November 8, 2014
Get the complete 25-Lesson Series at VietnamesePod101.com!
November 8, 2014
Learn even more Vietnamese at VietnamesePod101.com! Sign up for a FREE Lifetime Account!
November 7, 2014
You'll find Lesson #4 at VietnamesePod101.com! Sign up for a Free Lifetime Account today!
November 7, 2014
Understand this lesson COMPLETELY with PDF Lesson Notes. Visit VietnamesePod101.com!
November 7, 2014
Get the Complete Transcript for this Lesson at VietnamesePod101.com!
November 6, 2014
Get the Free Vietnamese Word of the Day delivered to your inbox at VietnamesePod101.com....
November 6, 2014
Track your Vietnamese Learning Progress at VietnamesePod101.com...
November 6, 2014
Question about the lesson? Leave a comment at VietnamesePod101.com...
November 5, 2014
Get the PDF Lesson Notes for this Lesson at VietnamesePod101...
Loading earlier episodes...
    15
    15
      0:00:00 / 0:00:00