Digesttt/ پادکست دایجست

آنچه یک شهروند باید درباره بودجه کشور بداند

March 27, 2019
126 min

در این قسمت بررسی می کنیم که بودجه ایران در چه مراحلی تدوین می شود و چه فرآیندی را طی می کند و از چه اجزای اصلی تشکیل شده است. در ادامه به بررسی و تحلیل برخی از موارد مختلف مثل نفت، ارز، مالیات، وضعیت استقراض، سهم های استانی و سهم ایرانی بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به زبان بسیار ساده می پردازیم
 
نظرسنجی قسمت بعدی
 
لینک نظر سنجی دنیای گیاه خواری برای قسمت بعد
اسپانسر ها
EMRC
پونیشا
 
منابع
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3497339
www.hamshahrionline.ir/news/189937/
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1921457
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1095039

Feedback on the new Podbay?
  1x
  15
  15
  00:00:00
   00:00:00